Participatie

Hoe het mobiliteitsplan op participatieve manier tot stand komt

Met het Routeplan 2030 zal de mobiliteit, zoals we die vandaag kennen, grondig wijzigen. Dat vraagt een integrale en intense manier van samenwerken in een ecosysteem waar ook burgers en maatschappelijke actoren bij betrokken worden. Inspraak ligt dus aan de basis van het Routeplan 2030.

De komende 10 jaar blijft “Samen vooruit” de basisfilosofie van waaruit de Vervoerregio Antwerpen werkt. Beide woorden hebben hun betekenis en relevantie: we willen dat het vooruit gaat en daarvoor moeten we samenwerken en allemaal eigenaarschap opnemen. Het Routeplan 2030 is een middel om het denkproces te doen rijpen en iedereen op eenzelfde golflengte te krijgen. Uiteindelijk willen we dit samen kunnen onderschrijven als een gedragen strategie waarin we geloven als hefboom om de 50/50 ambitie in 2030 voor de vervoerregio waar te maken.

Centraal in het werkproces staan de zogenaamde Werkbanken waarin met alle actoren (burgerbewegingen, ambtenaren, experten, enz.) gezamenlijk de inhoudelijke stappen worden gezet. Op regelmatige basis zitten we met iedereen rond de tafel in deze werkbanken om oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken te zoeken en input, ideeën en feedback te krijgen van mensen op het terrein.

Wie is er zoal aanwezig op onze werkbanken?

Een heel divers publiek van belanghebbenden: lokale belangenorganisaties en vertegenwoordigers van gebruikers zoals TreinTramBus, VOKA, Unizo, Fietsersbond, milieuorganisaties…

Overzicht werkbanken

De ontwikkeling van het Routeplan 2030 was tegelijkertijd een grootschalig experiment in het organiseren van participatie rond een beleidsplan van deze omvang. De voorbije jaren werd dan ook een waaier aan verschillende participatiemogelijkheden uitgetest:

  • Aanvankelijk werd enkel met plenaire vergaderingen gewerkt voor de Werkbanken;
  • We organiseerden werkbanken die zich toespitsten op één specifiek thema of op één specifiek deel van onze regio om beter in te zoomen op de lokale opgaven alsook lokale actoren actiever te betrekken;
  • Op sommige werkbanken waren alle belanghebbenden groeperingen betrokken, op andere dan weer enkel de betrokken lokale besturen;
  • We experimenteerden ook al met online-infoavonden voor lokale politieke mandatarissen uit de regio en we waren aanwezig op diverse infovergaderingen n.a.v. het Toekomstverbond.

Als onderdeel van het verder planproces (en milieu-effectenrapportage) om het regionaal mobiliteitsplan af te werken, zal in 2022 of 2023 ook een vorm van publieke raadpleging plaatsvinden voor alle burgers uit de regio (in de vorm van een openbaar onderzoek).