• Home
  • Keuzes ondersteunen

Keuzes ondersteunen

Wij hebben jou nodig!

Enkel de infrastructuur verbeteren, zal niet leiden tot een modal shift. Wij hebben jóú nodig! We willen je motiveren en prikkelen om mee te stappen in ons verhaal. Een nieuwe mobiliteitscultuur en mentaliteitswijziging moeten ervoor zorgen dat jij, andere gebruikers, maar ook transporteurs, meer bedachtzame en verantwoorde keuzes maken. Vooreerst is het aan ons om jullie gebruiksgemak te optimaliseren. Dat zullen we doen door gebruik te maken van multimodale routeplanners en informatiepanelen. Geïntegreerde en betrouwbare informatie wordt verzameld, zodat jij als reiziger op elk moment tijdens je trip en bij het plannen ervan zelf beslist wat de beste optie is. Denk bijvoorbeeld aan de routeplanner van Slim naar Antwerpen. Die informatie zal ook bij de mobiliteitsknopen zelf aanwezig zijn. Ook bij ticketing streven we naar maximale integratie, wat moet bijdragen tot het gebruiksgemak. Het streefdoel daarbij is dat de gebruikers de volledige verplaatsing kunnen maken met 1 vervoerbewijs, ongeacht het aantal modi of het aantal verschillende aanbieders van vervoer- of deelsystemen ze gebruiken bij de verplaatsing.

Naast het gebruiksgemak optimaliseren, zetten we ook maximaal in op technologische oplossingen om congestie en verkeersveiligheid aan te pakken. Die technologische oplossingen worden ook wel intelligente transportsystemen (ITS) genoemd. ITS helpen om de bestaande infrastructuur van alle mogelijke vervoersmodi met meer efficiëntie, veiligheid, kwaliteit en sociale integratie te gebruiken op een milieuvriendelijke manier.

Bij grote werkzaamheden komt altijd wat hinder kijken. Met een sterkere focus op impactmanagement, proberen we de werven van verschillende bouwheren beter op elkaar af te stemmen. Verder zetten we volop in op informatiecampagnes, bestaande kanalen en een proefaanbod om jou als gebruiker te bereiken en te prikkelen. Natuurlijk zullen ook flankerende beleidsmaatregelen via, onder andere, fiscale en financiële prikkels moeten bijdragen aan de gedragsverandering.

Zorgen voor een gedragsverandering doen we natuurlijk niet alleen. We zoeken naar partners die mee op de kar springen om de combimobiliteit te promoten. Daarbij willen we enkele partners die aanjagers zijn van mobiliteit, uitdagen om mee werk te maken van innovatieve of slimme mobiliteitsoplossingen. Zo is de samenwerking met werkgevers cruciaal, aangezien woon-werkverplaatsingen goed zijn voor bijna de helft van alle persoonsgebonden verplaatsingen. We willen alle soorten werkgevers stimuleren om een mental en modal shift bij gebruikers mee te begeleiden. In bepaalde gebieden, zoals kmo-zones, is het wel relevanter om gezamenlijk op zoek te gaan naar collectieve mobiliteitsoplossingen voor werknemers. Door op grotere schaal naar oplossingen te zoeken, kunnen we sneller systemen en oplossingen implementeren die individuele bedrijven uit de bedrijvenzones niet alleen kunnen dragen. Door samen te werken zetten we de nodige middelen efficiënter in en delen we expertise zodat win-winsituaties ontstaan.

Scholen spelen dan weer een belangrijke rol om duurzame verplaatsingen bij hun leerlingen te stimuleren. Door in te spelen op meerdere terreinen als communicatie, sensibilisatie, stimulatie en samenwerking met de gemeente kunnen scholen een grote impact teweegbrengen. Net als werkgevers en scholen kunnen organisatoren van evenementen of attracties een grote rol spelen in het duurzame verplaatsingsgedrag van hun bezoekers. Evenementen zijn bovendien een belangrijke kans om probeergedrag bij gebruikers te sturen. Overal in onze regio gaan we op zoek naar ambassadeurs en early adopters die mee de modalshiftambitie willen uitdragen naar de bevolking. Dat zijn in de eerste plaats de lokale besturen uit onze vervoerregio zelf. Daarnaast willen we een beroep doen op de grote ‘community’ van geëngageerde burgers en middenveldactoren die zich organiseren in het verenigingsleven, wijk- en buurtcomités, burgerbewegingen, etc.

Terug naar het overzicht Routeplan 2030