Perspectief

Wat houdt dat nu concreet in voor jou? Ontdekt hoe het plan je dagelijkse leven zal veranderen.

Minder files rond Antwerpen

Als automobilist sta je in en rond Antwerpen elk jaar gemiddeld 38 uur in de file. Elke dag worden de Ring, de E17, de E19, de E34/E313 en de A12 in onze regio geteisterd door structurele files die steevast eindigen in een verkeersinfarct. De gevolgen daarvan zie je ook op de wegen in de buurten rond de snelwegen. Het Routeplan en de modal shift werken dat verkeersinfarct voor een groot stuk weg.

Aantrekkelijk openbaar vervoer

Bussen en trams staan mee in de file. En omdat ze mee stilstaan aan kruispunten en geen eigen bedding of rijstrook hebben, leggen ze hun routes te traag af en kun je als gebruiker niet op de uurregelingen voortgaan. Met het Routeplan 2030 werken we hieraan en voorzien we in infrastructuur projecten en kwaliteitseisen die het openbaar vervoer performanter moeten maken.

Meer en betere fietsvoorzieningen

Het fietsgebruik zit in de lift. Maar ondanks de zware investeringen in fietsinfrastructuur van veel gemeenten uit de regio, zitten er nog verschillende hiaten in het fietsnetwerk. Er zijn nog te veel wegen zonder fietspaden of met een slechte fietsinfrastructuur en met een grote verkeersdruk. De opkomst van de elektrische fietsen en grote fietsen zoals bakfietsen en fietskarren zorgt dan weer voor nieuwe bottlenecks en conflicten. Ook de conflicten met het wegverkeer ondermijnen de veiligheid en aantrekkelijkheid van de fiets. Dat lossen we op met onder meer fietssnelwegen, vrijliggende fietspaden, fietsbruggen en -straten en centraal geplaatste fietsstallingen.

100% bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen

Hoe verder belangrijke locaties van ons af liggen, hoe meer we de wagen nemen. En als je geen wagen hebt, liggen die belangrijke bestemmingen vaak te ver weg om ernaartoe te fietsen of er vlot te raken met het openbaar vervoer. Onbereikbare bedrijventerreinen, een beperkt busaanbod en slechte toegankelijkheid van bussen en trams zijn de 3 belangrijkste redenen waarom mensen toch voor de wagen kiezen. 2 zaken vallen op. Vooral de slechte verbindingen tussen de centra van de gemeenten in onze regio zijn een probleem. En mensen die niet in de stad wonen, beseffen niet hoe deelsystemen hen mobieler kunnen maken. Met een netwerk van slimme en multimodale mobiliteitsknooppunten en een hertekend bus- en tramnetwerk maken we elke belangrijke bestemming zo goed mogelijk bereikbaar.

Minder luchtvervuiling en een beter klimaat

Het wegverkeer in Vlaanderen is goed voor 35% van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), 33% van de uitstoot van roet en 12% van de uitstoot van fijnstof. In en rond Antwerpen loopt de uitstoot van NOx op tot 69%. De CO2-norm wordt op en rond de snelwegen, de Ring en de Singel overschreden. En in de stad en rond de haven wordt de norm van fijnstof overschreden. Dankzij de modal shift naar duurzamer vervoer dragen we automatisch bij aan een betere luchtkwaliteit.

Eigen traject voor verkeer van en naar de haven

De haven van Antwerpen is de op 1 na grootste haven van Europa. Dat zorgt voor een enorme verkeersdrukte op de weg. Liefst 56% van de containers die in Antwerpen aankomen en vertrekken, wordt over de weg vervoerd. Elke container die we van de weg kunnen houden en naar het spoor of de binnenvaart kunnen sturen, is een stap in de goede richting. Het Haventracé dat het containervervoer over de weg via het noorden van de stad van en naar de haven moet sturen, zijn we volop aan het uitwerken. En Vlaanderen investeert volop in het spoornetwerk en het waterwegennet om ook bedrijven met hun goederenvervoer de modal shift te doen maken.

Minder kosten voor werkgevers

Automobilisten staan in onze regio 21% van de tijd die ze op de snelwegen doorbrengen in de file. Verloren uren die de werkgevers in onze regio wel moeten betalen. Het gebrek aan duurzame mobiliteitsalternatieven maakt dat het voor werkgevers altijd maar moeilijker wordt om personeel te vinden dat in onze regio wil komen werken. Met een betere bereikbaarheid kunnen bedrijven kosten besparen.

Veiliger verkeer

In Vlaanderen vallen nog altijd te veel verkeersdoden. We doen het slechter dan onze buurlanden en Brussel. In de provincie Antwerpen gebeurt 78% van alle dodelijke ongevallen op kruispunten tussen motorvoertuigen en fietsers die het punt oversteken of kruisen. Door het autoverkeer te laten dalen, het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, het fietsnetwerk uit te bouwen en veiliger te maken en deelsystemen te promoten, zal het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers dalen.