• Home
  • Keuzes aanbieden

Keuzes aanbieden

Om jou te overtuigen om meer gebruik te maken van duurzame verkeersmiddelen zullen wij in de vervoerregio ten eerste inzetten op het aanbieden van verschillende alternatieven naast de auto. Het mobiliteitssysteem dat wij voor ogen hebben bestaat uit een gelaagd netwerk op verschillende schaalniveaus. Op elke laag speelt de vervoerregio een andere rol en heeft ze een andere verantwoordelijkheid. Voor jou moet het systeem echter als 1 geheel functioneren, waarbij per schaalniveau andere verplaatsingsmodi de voorkeur kunnen genieten.

 

Mobiliteitsknooppunten

De overstap tussen de netwerken en schaalniveaus gebeurt in goed uitgeruste mobiliteitsknooppunten. Het zijn overstappunten waar jij vlot, veilig en kwaliteitsvol van vervoermodus kunt wisselen. Het gelaagde netwerk met overzichtelijke mobiliteitsknopen speelt dus een cruciale rol om de modal shift bij het personenverkeer te verwezenlijken. Hieronder zie je een overzicht van de mobiliteitsknooppunten.

Openbaar vervoer

Bij het openbaar vervoer in de Vervoerregio Antwerpen kiezen wij voor het ontwikkelen van een vervoerssysteem met snelle, betrouwbare en comfortabele verbindingen. Voor jou betekent het dat voorstadstreinen, trams én bussen vlot op elkaar en op het onderliggende wegennet afgestemd worden. Lokale bussen en stadstrams voeren de reiziger naar het regionale vervoerssysteem. Zo connecteren we via de mobiliteitsknooppunten en P+R’s, het stadsnetwerk met de andere netwerken. Aangezien het openbaar vervoer in combinatie met de fiets de ruggengraat van het mobiliteitssysteem vormt, is een opwaardering van het openbaar vervoer onontbeerlijk. We verbeteren daarom de snelheid, de frequentie, de exploitatieperiode, de betrouwbaarheid (met de nadruk op stiptheid), de aansluitingen én de uitstraling van het openbaar vervoer, zodat wij aan al jouw verwachtingen kunnen voldoen.

Fiets

In onze strategie van combimobiliteit zal dus ook de fiets een belangrijke rol vervullen, zowel voor directe verplaatsingen van A naar B als in het voor- en natransport. Steeds vaker is de fiets, al dan niet elektrisch, een volwaardig vervoermiddel. Zowel voor verplaatsingen in de kernen als voor de langere afstanden is de fiets een goede optie. Naast veilige en directe routes spelen comfortabele voorzieningen, zoals goede fietsenstallingen, een grote rol. Voor de verplaatsingen met de fiets over langere afstanden en om te fietsen tussen kernen, ontwikkelen we het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF). Denk daarbij aan de Schelde, de barrières in de haven en de ringzone, maar evengoed aan de veiligheidsproblemen op de jaagpaden. Voor de kwaliteitseisen voor de fiets focussen we voornamelijk op: veiligheid, samenhang, aantrekkelijkheid, directheid, comfort en doorstroomsnelheid om jou een zo aangenaam mogelijke rit te verzekeren.

 

Het onderstaande fragment toont je het bovenlokale fietsnetwerk in de vervoerregio:

 

 

 

Wegen

Het hoofdwegennet is een belangrijke drager voor het regionale mobiliteitssysteem. We kiezen ervoor om de structuur te versterken, een aanpak die zowel op de hoofdwegen zelf als op de aansluitingscomplexen te merken zal zijn. De aanpak mikt op meer bundeling, meer veiligheid en minder hinder op het onderliggende wegennet. Het hoofdwegennet filevrij krijgen zal niet alleen lukken met de verbetering van de infrastructuur, maar vooral door andere modaliteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jou zodat ze als alternatief kunnen dienen. Op die manier kunnen we de druk op de hoofdwegen helpen verlichten. Voor het regionale wegennet staan voor ons 2 zaken centraal: de aansluitingen verbeteren en de leefbaarheid in de dorpskernen verhogen.

 

Als onderste vervoerslaag in het gelaagde vervoernetwerk wordt het zogenoemde vervoer op maat (VoM) uitgewerkt. Dat is een lokaal aanvullend aanbod voor de schaars bewoonde en meer afgelegen kernen. Het speelt in op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip. Door privaat vervoersaanbod (zoals taxi’s, deelauto’s en deelfietsen) anders te organiseren, worden ze mee geïntegreerd in het gelaagde vervoerssysteem en komen we tot een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen. Op die manier verkleinen we ook het risico op vervoersarmoede, waaraan de meer afgelegen woonkernen blootstaan.