Haventracé

Doorgaand en havengerelateerd verkeer zo veel mogelijk rond de stad leiden

Het Haventracé is net als het Routeplan een van de onderdelen van het Toekomstverbond. Het voorziet een noordelijk alternatief rond de stad Antwerpen dat doorgaand en havengerelateerd verkeer zoveel mogelijk rond de stad moet leiden. Daarbij staan leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving centraal. Het Haventracé bestaat uit een verzameling van bestaande en (te onderzoeken) nieuwe infrastructuurprojecten, we sommen ze voor jou even op:

  • De optimalisatie van de E34 West inclusief de aanpassingen aan het complex E34-R2. In dit project legt het Haventracé de nadruk op een verbetering in capaciteit en verkeersveiligheid maar gaan ze ook actief de bottlenecks wegwerken.
  • Een verbeterde en versterkte R2. Ook in dit project zal het Haventracé de nadruk leggen op een verbetering in capaciteit en verkeersveiligheid en zal het actief bottlenecks wegwerken.
  • Een tweede Tijsmanstunnel om de huidige Tijsmanstunnel te ontlasten en veiliger te maken, en om te zorgen voor minder zwaar verkeer op de Ring.
  • De optimalisatie (op gebied van verkeersveiligheid en capaciteit) van de A12 Noord, inclusief de aansluiting van de Nx (nieuwe weg). Dit project is geïntegreerd in het complex project (zie hieronder).
  • De realisatie van de nieuwe verbindingsweg A102, tussen E313 en de knoop E19XA12 Noord. Ook dit project is geïntegreerd in het complex project.
  • Een goed werkend systeem van verkeerssturing en betere omgevingskwaliteit.

Het Haventracé is meer dan een infrastructurele schakel in de uitbouw van een robuuste verkeersinfrastructuur. Het is ook een hefboom voor het oplossen van bestaande knelpunten van (verkeers)leefbaarheid, verkeersveiligheid, omgevingskwaliteit en landschap binnen een robuuste mobiliteitsvisie voor de Antwerpse regio. Vandaar dat we een geïntegreerde aanpak hanteren.

Het Toekomstverbond kiest met dit alles voor een dubbele ringstructuur voor het hoofdwegennet in en rond Antwerpen: een ring voor de stad (R1) en een ring rond de stad (Haventracé).

Complex project ‘Oostelijke verbinding’

Het complex project ‘Oostelijke verbinding’ heeft als algemene doelstelling het oostelijke traject van het Haventracé te realiseren in functie van de verbetering van de hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen, en om via de noordelijke hoofdweg het doorgaande verkeer zoveel mogelijk om de stad te leiden. Het gaat onder meer over volgende infrastructuurprojecten:

  • De optimalisatie van de A12-Noord en de realisatie van de Nx
  • Een nieuwe verbindingsweg, de A102, tussen de E313 en de knoop A12/E19
  • De verbetering van de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost (R1).

Op 11/12/2020 keurde de Vlaamse Regering de startbeslissing goed, een eerste stap in de aanpak van de doorstroming van het verkeer over de noordelijke R2 en de ontsluiting van de haven. Bij de realisatie van dit oostelijk Haventracé, willen we vooral rekening houden met leefbaarheid, klimaat, bereikbaarheid en omgevingskwaliteit. We bekijken ook de wisselwerking met andere grote infrastructuurprojecten voor duurzame modi, zoals spoor en openbaar vervoer, in de omgeving.

Na de verkenningsfase, werd een ambitiefase uitgevoerd om stakeholders in kaart te brengen en quick wins te bepalen. Die werden gebundeld in een ambitienota. In 2022 wordt de onderzoeksfase opgestart. Die zal bekijken welke keuzes er gemaakt moeten worden om de beoogde doelstellingen van het oostelijke Haventracé te realiseren.

Partners
Terug naar overzicht