Wat doen we?

In de Vervoerregio Antwerpen stellen we het Routeplan 2030 op, een geïntegreerd en volledig mobiliteitsplan.

Visie

Op 27 juni 2018 keurde de Vervoerregioraad Antwerpen de Visienota van Routeplan 2030 goed. Steden, gemeenten, mobiliteitsactoren en burgerbewegingen werkten mee aan de opmaak. De Visienota beschrijft de visie en de strategie voor een multimodale bereikbaarheid en leefbaarheid van de hele regio.

De Visienota is gebaseerd op ‘canvas Routeplan’, dat de principes voor Routeplan 2030 omschreef.

Modal shift

Met het mobiliteitsplan Routeplan 2030 tekenen we de krijtlijnen voor een duurzame mobiliteit. Bij de uitwerking kiezen we voor een integrale aanpak.

  • Openbaar vervoer, fiets, voetgangers, deelsystemen en auto komen samen in één plan. Ze worden beter op elkaar afgestemd. Alternatieven voor de auto worden aantrekkelijker.
  • Het openbaar vervoer wordt hertekend. Combimobiliteit staat daarin centraal: vlot overstappen van trein naar fiets voor de laatste kilometers tot de bestemming, van auto naar tram de stad in, met de tram de stad uit en verder met de deelauto…
  • Er komt nieuwe infrastructuur, maar we sturen ook op gedrag. Dit kan door ruimtelijke ordening, sensibiliseringsacties, werkgeversaanpak…

Het mobiliteitsplan stuurt aan op een modal shift: minder verplaatsingen met de auto, en meer met de fiets, te voet, trein, tram, bus, deelsystemen. Met als ambitie 50% autoverkeer en 50% andere verplaatsingen.

Ring en haventracé voor de stad Antwerpen

In het regionaal mobiliteitsplan integreren we ook de (ambitieuze) projecten uit het Toekomstverbond en het Masterplan 2020 voor Antwerpen. Om de mobiliteitsuitdagingen in en rond de stad aan te pakken, liggen deze projecten op tafel:

Het haventracé is een noordelijk alternatief dat havenverkeer en doorgaand verkeer rond de stad Antwerpen leidt.

Met de Oosterweelverbinding wordt de Antwerpse Ring rondgemaakt. Deze verbinding wordt gebruikt voor verkeer binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn. Er is gekozen voor een overkapping van deze Ring.

Ten slotte is er de herinrichting van ‘Knoop Zuid’, ook wel de spaghettiknoop genoemd.

Maatregelen tegen hinder

We nemen maatregelen die de hinder van de werken opvangen. Deze maatregelen werken duurzaam door, ook op langere termijn (impactmanagement). Denk hierbij bijvoorbeeld aan Park+Ride gebouwen die de overstap naar openbaar vervoer vergemakkelijken.