Wat doen we?

In de Vervoerregio Antwerpen pakken we mobiliteitsuitdagingen aan over de gemeentegrenzen heen. Hiervoor stellen we het Routeplan 2030 op, een geïntegreerd en multimodaal mobiliteitsplan, en volgen de uitvoering ervan op met de daaraan gelinkte acties.

Modal shift

Met het mobiliteitsplan Routeplan 2030 tekenen we de krijtlijnen voor een duurzame mobiliteit. Bij de uitwerking kiezen we voor een integrale aanpak.

  • Openbaar vervoer, fiets, voetgangers, deelsystemen en auto komen samen in één plan. Ze worden beter op elkaar afgestemd. Alternatieven voor de auto worden aantrekkelijker.
  • Het openbaar vervoer wordt hertekend. Combimobiliteit staat daarin centraal: vlot overstappen van trein naar fiets voor de laatste kilometers tot de bestemming, van auto naar tram de stad in, met de tram de stad uit en verder met de deelauto…
  • Er komt nieuwe infrastructuur, maar we sturen ook op gedrag. Dit kan door ruimtelijke ordening, sensibiliseringsacties, werkgeversaanpak…

Het mobiliteitsplan stuurt aan op een modal shift: minder verplaatsingen met de auto, en meer met de fiets, te voet, trein, tram, bus, deelsystemen. Met als ambitie 50% autoverkeer en 50% andere verplaatsingen.

Visie

Op 27 juni 2018 keurde de Vervoerregioraad Antwerpen de Visienota van Routeplan 2030 goed. Steden, gemeenten, mobiliteitsactoren en burgerbewegingen werkten mee aan de opmaak. De Visienota beschrijft de visie en de strategie voor een multimodale bereikbaarheid en leefbaarheid van de hele regio.