Samenwerken in de regio’s

Een breed proces van co-creatie

De integrale aanpak van Routeplan 2030 werkt enkel in overleg met meerdere partners en overheden, uit verschillende vakgebieden. Via een werkproces van co-creatie en participatie komen oplossingen tot stand. Op de werkbanken zit een divers publiek samen aan tafel:

 • Vakschepenen
 • Lokale ambtenaren: mobiliteit, maar ook van ruimtelijke ordening, economie en/of sociale zaken
 • Leden verkeerscommissies
 • Leden Gecoro’s
 • Burgergroeperingen
 • Lokale belangenorganisaties als vertegenwoordigers van gebruikers zoals TreinTramBus, zelfstandigenorganisatie Unizo, Fietsersbond, milieuorganisaties …

Regionale aanpak

In januari 2019 zijn de regionale werkbanken gestart. De vervoerregio werd opgedeeld in regionale clusters van gemeenten. Zo’n regionale aanpak biedt meerdere voordelen:

 • Processen (alternatieven aanbieden voor het autogebruik) en projecten (zoals het Haventracé, maatregelen om de hinder van werken op te vangen) worden geïntegreerd op regionaal niveau.
 • Er kan subregionaal ingezoomd worden op de lokale opgaven: er komt meer onderlinge samenwerking tussen de gemeenten
 • Lokale actoren worden actief betrokken, ook zij die kritisch zijn. Hun kennis van het terrein is een waardevolle bijdrage.

Ook de voorbije maanden was er overleg:

 • regionale werkbanken met ambtenaren en schepenen ruimtelijke ordening en mobiliteit
 • regionale werbanken met alle betrokken actoren
 • kernwerkbanken: een kleinere groep bereidt de inhoudelijke stappen van de werkbanken voor

De bestuurlijke besluitvorming gebeurt in de Vervoerregioraad, waarin alle gemeenten van de vervoerregio zijn vertegenwoordigd.