stationsomgeving aarschot

Ambitie 2

Versterking van dorps- en stadskernen

Het versterken van de stedelijke kernen en de kernen van het buitengebied, is het basisrecept voor Routeplan 2030. Versterken doen we door woningen, werkplekken, activiteiten en voorzieningen te concentreren binnen wandel- en fietsbereik. En dat vergemakkelijkt ook de organisatie van deelsystemen en openbaar vervoer.

Ruimtelijk beleid enten op mobiliteit

Nieuwe ontwikkelingen moeten plaatsvinden op die locaties waar ook de mobiliteitsstructuur sterk aanwezig is. En waar al veel voorzieningen en activiteiten aanwezig zijn, moeten we nieuwe mobiliteitsknopen voorzien.

Routeplan 2030 stemt ruimte en mobiliteit op elkaar af:

  • Kwaliteitsvolle stadsvernieuwing en verdichting in de 20e-eeuwse gordel rond Antwerpen
  • Aangename publieke ruimte in stads- en dorpskernen
  • Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen concentreren langs regionale openbaarvervoercorridors
  • Geen verdere vestedelijking in slecht bereikbare zones
  • Landelijke gebieden met sterke kernen en aangename stationsomgevingen
  • Concentratie van logistieke functies

Verdichten van kernen en stationsomgevingen

  • Dagelijkse voorzieningen binnen wandel- en fietsbereik
  • Verdichten en aangenamer maken van (kerngebonden) stationsomgevingen
  • Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Stations zijn niet alleen een opstapplaats en hub voor verplaatsingen naar de stad, maar ook toegangspoorten tot het landelijk gebied, bv. de start van recreatieve fiets- of wandelroutes

Verdere verlinting tegengaan

Ruimtelijke ontwikkelingen in slecht bereikbare zones werken het goed functioneren van het mobiliteitssysteem tegen. Daarom willen we verdere verlinting tegengaan en de ontwikkeling van baanwinkels en nieuwe bedrijventerreinen op moeilijk bereikbare plaatsen vermijden.

Tegelijkertijd hebben deze plekken potentieel om de landschapsbeleving te versterken. Door het sluipverkeer te weren en recreatieve fietsroutes uit te bouwen, spelen we de troeven van deze gebieden uit.

Zorgvuldig locatiebeleid is nodig en dat geldt niet alleen voor werkplekken zoals kantoren. Het is ook nodig voor bovenlokale functies en zorg-, sport-, cultuur- en ontspanningsvoorzieningen die (al dan niet op bepaalde momenten) veel mensen aantrekken. Zo’n functies horen thuis op een plek met een mobiliteitsscore die is afgestemd op de schaal en het type activiteit.

Onze andere ambities